Find the best business service

Business

ACCMIN Consulting and Services

ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ແລະ ບໍລິການແອ໋ກມິນຈຳກັດ ແມ່ນໜື່ງໃນບັນດາບໍລິສັດທີ່ເນັ່ງການຂະຫຍາຍຕົວແບບຍືນຍົງເຊີ່ງໃຫ້ການບໍລິການຄົບຊຸດດ້ານບັນຊີ, ກວດສອບບັນຊີ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການເງິນ ໂດຍເນັ່ງໃສ່ການຈັດລະບົບບັນຊີ, ການປະເມີນລະບົບ, ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, ການກະກຽມການລາຍງານ ພ້ອມທັງໃຫ້ການບໍລິການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງກອນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະທດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.


ຊື່ຂອງບໍລິສັດ "ACCMIN" ອອກສຽງວ່າ "ແອ໋ກມິນ" ເຊີ່ງມາຈາກສອງຄຳໃນພາສາອັງກິດ "Accounting and Administration" ເຊີ່ງແປວ່າການບັນຊີ ແລະ ການບໍລິຫານ. ແນວຄວາມຄິດໃນການບໍລິການເບື້ອງຕົ້ນທີ່ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດຂື້ນແມ່ນມາຈາກປະສົບການເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການແກ່ຊຸມຊົນທັງພາຍໃນ


Arion Legal

Arion Legal (formerly McDonald Steed McGrath Lawyers) has been operating in Lao PDR since 2008 and is the only Australian law firm registered in Lao PDR.

Our Vientiane office provides international standard Lao legal and tax advice and documentation for foreign investors operating in, or looking to invest in, Lao PDR. Our approach is commercially focused and adapted to suit changing economic and regulatory conditions.

We have represented foreign and local clients across a broad range of commercial issues concerning foreign investment into Lao PDR. We have participated in several mining projects


BDO Lao PDR

Five accounting firms from Canada, Germany, Netherlands, UK and the USA came together in 1963 to form the Binder Seidman International Group, which became the foundation for the current day BDO Global. Ten years on, in 1973, the British, Dutch and German member firms adopted the common name Binder Dijker & Otte Co – the acronym of the firm’s name gave life to the BDO of today.

Celebrating its 50th year in 2013, BDO’s global network is now in 162 countries and territories, with more than 74,000 people working out 1,500 offices generating a worldwide fee income of US$8.1 billion.

BDO Malaysia’s


CCJK Lao

CCJK is one of the most dominant translation provider of quality lao document translations for corporate and personal use. We strive to maintain reasonable pricing in over 80 language pairs. With over thousands of native and industry-specific linguistics worldwide we ensure to work round the clock and provide fastest turnaround


EQHO

EQHO (pronounced /’eko/) was founded in 1996. Originally we started out translating business correspondence in a single local language – today, 20 years on, we translate over 500,000 words daily in over 100 language combinations in addition to providing strategic globalization advice to many of the world’s most well-known firms across Asia, Europe and the US. According to Common Sense Advisory (CSA), the localization industry’s leading research organization, EQHO is ranked as one of the region’s highest grossing language service providers.


IPD

The Investment Promotion Department (IPD), operating under the Ministry of Planning and Investment, formerly known as the Department for Promotion and Management of Domestic and Foreign Investment (DDFI) from 2004-2007, administers the foreign investment system and reviews investment applications in accordance to the Investment Promotion Law.

The main laws governing the promotion of investment are the Law on the Promotion and Management of Foreign Investment (2004), the Law on Domestic Investment (2004), the Enterprise Law (2005), the Customs Law (2005), and the Tax Law (2005), the new


J&C Services – Your Insurance & Marketing Experts

Initially founded primarily as a real estate agency in 2008, J&C Services soon added its signature “J&C Welcome Service” designed to help new arrivals settle in, and later included insurance products to its suite of services.

In 2016 J&C Services moved to its new office at Villa LuBeDu, Saphanthong Tai Village in the Vientiane International School (VIS) vicinity.

In 2018 a new Marketing department was added.

“We are proud of the services we offer expatriates in Laos,” says Stephan R. Aeschbach, founder and owner of J&C Services. “Over the years, our suite of services has expanded to meet the


LAO LAW & CONSULTANCY

LAO LAW & CONSULTANCY is the only Lao legal firm which offers a full range of legal services.

LAO LAW & CONSULTANCY was the only legal firm in Laos to receive a Golden Award 2005 from the Lao Chamber of Commerce and Industry. Such awards are made to outstanding companies and businesses in the Lao PDR and are confined to the private sector of the economy. The 2005 awards also marked the 30th Anniversary of the establishment of the Lao PDR and so had additional significance.

Over 50,000 domestic and international companies and businesses in Lao PDR were eligible for these awards, and, of these


Lao Premier

Lao Premier was established in 2011 and is now one of the largest law firms in Vientiane. In a short space of time Lao Premier has achieved a reputation as one of the best legal firms within the Lao PDR in its key practice areas.

The firm prides itself on providing consistent, comprehensive, simple and open solutions which take full account of Laos laws and practices, as well as its ability to effectively communicate those solutions to both Lao and foreign clients. Our ability to assess the practical enforceability of new structures and ideas is backed by the experience of one of the largest


Lao Services Portal

Lao Services Portal is a website that contains all information related to trades and investment in services in the Lao PDR. In this website users will be able to find: legal documents, measures, procedures, forms, services commitments, news, publications and other information related to trades and investment which users can view or download into their own computer.

By registering as a member on our website, user will be able to obtain regular updated of all information on your chosen sectors and also other information. Please click here for more details about member services and how to


Laos Practice

The simpler economy of Laos provides a showcase of KPMG's ability to embrace and cater for the traditions and needs of individual countries, regardless of their political and economical structure.KPMG in Laos was established in 1997 and is a member firm of KPMG International. The Laos office dedicates significant resources to training and development of its staff, and has an active work exchange program for skills enhancement, to enable staff to gain experience of international practices world wide. KPMG in Laos creates a lively working environment through the encouragement of free thinking


Revolution Translation Asia

Revolution Translation Asia was established in 2003, a time when Laos was still opening to foreign investment. Our professionalism and dedication to perfection rapidly established us as the leading translation agency in Laos.

Revolution Translation only uses qualified, professional translators and interpreters with years of experience. We guarantee that we will meet our deadline, that our work will be completed to the highest professional standards and that your documents are kept confidential.

Our wide network of translators and proofreaders holds expertise in a variety of technical fields.


S-Business Accounting Co., Ltd

ບໍລິສັດ ເອັສ-ທຸລະກິດການບັນຊີ ຈໍາກັດ (S-Business Accounting Co., Ltd) ຫຼື ເອັສບີເອ (SBA) ແມ່ນໃຫ້ ບໍລິການກ່ຽວກັບ ດ້ານການບັນຊີ, ບັນທຶກບັນຊີ, ສະ ຫຼຸບບັນຊີ, ບໍລິການດ້ານພາສີ-ອາກອນ, ຄິດໄລ່ ແລະ ແຈ້ງເສຍ ອາກອນ ປະຈຳເດືອນ, ປະກັນສັງ ຄົມ, ບໍລິການໂປຣແກຣມບັນຊີວິສາຫະກິດ, ບໍລິ ການທົ່ວໄປອື່ນໆ ກ່ຽວກັບເອກະສານທີ່ຕິດພັນກັບ ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ.

S-Business Accounting Co., Ltd (SBA) . provides the services about doing the bookkeeping, applying monthly taxation, applying social security, registering business and including servicing laws and regulations consulting.


SPL Law Office

ມາຮູ້ຈັກກັບ ທ່ານ ສົມພອນ ຫລ້າແກ່ນຈັນ,
ທະນາຍຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ມີປະສົບການສູງ ຫລາຍກວ່າ 17 ປີໃນວຽກງານທາງດ້ານກົດຫມາຍ, ໂດຍສະເພາະ,ການໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນ (ໃນຂອດຂອງກົດຫມາຍ) ແລະ ການດຳເນີນຄະດີ [ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

"ມາຮູ້ຈັກກັບ ທະນາຍ ຄຳເພັດ
 ທະນາຍ ໜຸ່ມນ້ອມ ທີ່ພ້ຽບພ້ອມໄປດ້ວຍປະສົບການ
 ໃນການໃຫ້ຄຳປຶກສາ ທາງດ້ານ ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ (ໃນຂອດຂອງກົດໝາຍ), ດຳເນີນການສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດ, ດຳເນີນການກ່ຽວກັບບັນດາເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດຳເນີນທຸລະກຳທາງດ້ານກົດໝາຍ.
 
 ທະນາຍ ຄຳເພັດ ຍິນດີ ຮັບໃຊ້ ແລະ ບໍລິການ ທຸກທ່ານ ທີ່ກຳລັງຈະທຳການ ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ, ດຳເນີນການ ຈົດທະບຽນຕ່າງໆ ແລະ ດຳເນີນການສັນຍາປະເພດຕ່າງໆ


TCF Laos

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd.  is global accounting firm has over 700 clients all over the world. TCF Laos provides professional services in the fields of Accounting, Taxation, Payroll, Audit, HR, Legal Services and IT Services. With the current boom in investment from Japan, Tokyo Consulting strives to provide quality service to its clients and serve as a bridge all over the world.


Tilleke & Gibbins

The Vientiane office of Tilleke & Gibbins provides legal advice for foreign investors in the Lao People’s Democratic Republic (Lao PDR). With particular expertise in intellectual property law, our team has assisted hundreds of multinational corporations with trademark and patent registration and enforcement in Laos.

Building on our expertise in IP law, the Tilleke & Gibbins team in Laos is also well positioned to work with local associates to advise clients on a wide range of corporate and commercial matters, from company formation to projects and infrastructure to labor and employment


Top Value Service

Top Value Service Sole Co., Ltd is one of the leading consulting, technology and education company based in Vientiane, Lao PDR. It was established in the year 2005.​TVS also specialised in ICT products and services including:
ICT device manufacturing and distribution under its own br​and ALO!
International brand IT hardware, software, solutions and services.
Digital transformation services for both public and private enterprises
Internet Service Provider
We use our industry and business-process knowledge, our service offering expertise and our inside info, and understanding of, emerging


ZICO Law Laos

Like so many of our clients who embody the Asian success stories occurring across the region, Zaid Ibrahim & Co., the first member of the ZICO Law network, was established in 1987 above a bicycle shop in Kuala Lumpur. From these humble beginnings, the three decades of development and growth has seen ZICO Law grow into a network of independent leading law firms with a full presence in 18 cities across Southeast Asia.

In the 1980’s, Malaysia was one of the first countries in the region to embark on a policy of privatisation, and Zaid Ibrahim & Co. was the first local law firm to work with the


ບໍລິສັດ ເອັສ-ທຸລະກິດການບັນຊີ ຈໍາກັດ

ບໍລິສັດ ເອັສ-ທຸລະກິດການບັນຊີ ຈໍາກັດ (S-Business Accounting Co., Ltd) ຫຼື ເອັສບີເອ (SBA) ແມ່ນໃຫ້ ບໍລິການກ່ຽວກັບ ດ້ານການບັນຊີ, ບັນທຶກບັນຊີ, ສະ ຫຼຸບບັນຊີ, ບໍລິການດ້ານພາສີ-ອາກອນ, ຄິດໄລ່ ແລະ ແຈ້ງເສຍ ອາກອນ ປະຈຳເດືອນ, ປະກັນສັງ ຄົມ, ບໍລິການໂປຣແກຣມບັນຊີວິສາຫະກິດ, ບໍລິ ການທົ່ວໄປອື່ນໆ ກ່ຽວກັບເອກະສານທີ່ຕິດພັນກັບ ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ.

S-Business Accounting Co., Ltd (SBA) . provides the services about doing the bookkeeping, applying monthly taxation, applying social security, registering business and including servicing laws and regulations consulting.


ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ທະວີໂຊກ

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ທະວີໂຊກ (ສກຈບ ທະວີໂຊກ)

บริการอื่นๆ

Education
Events
Health
Home
IT
Pets
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2019 DoneMaster